Reglement

Reglement voor het gebruik van de buitenterreinen.

 

Afspraken ter bevordering van een goede gang van zaken:

Wij hebben voor onze vereniging een vrij eenvoudig reglement. Hoe minder wetten en / of regels er bestaan, des te minder kunnen er overtreden worden! Wij rekenen erop dat onze leden zich aan de voorschriften houden die er moeten zijn in elk verenigingsleven, dus ook in onze tennisclub. Toch willen wij nog uw aandacht vestigen op de volgende punten:

  • Draag de verplichte tennisschoenen, de pleinen mogen immers niet beschadigd worden.

  • Bij droog weer dient het terrein gesproeid te worden vóór gebruik. De handsproeiers op de velden zijn altijd bruikbaar.

  • Indien terreinen te nat liggen (zichtbare watervlekken) kan er niet gespeeld worden.

  • Na elke tennisbeurt moet het terrein volledig geveegd worden. Ook langs en achter de het speelveld!!

  • Terreinen dienen netjes achtergelaten worden. Deponeer afval in de daarvoor voorziene vuilnisbakken.
  • Het is verboden te voetballen, tennissen ... op het binnenplein tussen de terreinen: Het stoort de spelers / speelsters die hun wedstrijden spelen.

Alleen leden die hun lidgeld voor het lopende seizoen betaald hebben, mogen gebruik maken van de HTC-installaties.  Indien uw gegevens, zoals adres, telefoonnummer en mailadres gewijzigd worden, laat dit dan zo spoedig mogelijk weten aan het secretariaat of via ons contactformulier.

Jeugd

De jeugd (tot 18 jaar) mag op de buitenpleinen spelen tot maximaal 19 uur, behalve als deze vergezeld zijn van een volwassen lid ouder dan 18 jaar.

Niet-leden

Niet-leden kunnen buitenterreinen huren tot 19 uur indien de terreinen niet bezet zijn door leden en dit aan een tarief van € 16 per uur. Stickers op voorhand te plakken in de kantine.
Indien er een niet-lid uitzonderlijk wil spelen met een lid of in een groepje van 4 (dubbel), is het tarief voor dit niet-lid 8 € en moet er een sticker op voorhand geplakt worden in de kantine. Niet-leden zijn niet verzekerd bij een letsel tijdens het tennissen, dus raden wij aan als men meermaals komt tennissen om het lidgeld te betalen, omdat men dan automatisch verzekerd is bij Tennis Vlaanderen.

Foto's

Als lid van onze vereniging kunnen bij (sport)activiteiten foto's gemaakt worden, waarbij u automatisch toestemming geeft om deze eventueel te publiceren op onze website.Clubreglement grensoverschrijdend gedrag

Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag te stellen t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.

Voor een meer gedetailleerde uitdieping van het hiervoor vermelde gedrag verwijzen we naar de gedragscodes van Tennis Vlaanderen. Er is een basisgedragscode voor elk lid. Daarnaast zijn er aanvullende gedragscodes met specifieke uitbreidingen voor op en rond de tennis- en padelcourt, de trainer, de official en de (club-) bestuurder en (club-)medewerker. Deze gedragscodes zijn enerzijds een handvat voor goed gedrag en anderzijds een basis voor disciplinaire vervolging.

Een aangesloten lid kan door het bestuursorgaan worden uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden op het bestuursorgaan. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). In afwachting van de beslissing betreffende de uitsluiting kan het bestuursorgaan het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

Wij willen m.b.t. bovenstaande tekst wel meegeven dat deze tekst compatibel moet zijn met de bepalingen in de statuten! Wanneer bijvoorbeeld de aangesloten leden ook de effectieve leden van de Algemene Vergadering zijn, ligt de bevoegdheid tot uitsluiting wettelijk bij de Algemene Vergadering en zijn de betreffende bepalingen in principe opgenomen in de Statuten.


Clubreglement betreffende gebruik van de tennishal

Indien de interclubontmoeting op voorhand voorzien is op de terreinbezetting in de hal, dan dient er NIET betaald te worden. Indien de interclubontmoeting op voorhand voorzien is op de buitenterreinen en het begint te regenen of de pleinen zijn onbespeelbaar geworden, dan kan men in de hal de ontmoeting gratis verder zetten. Interclubontmoetingen hebben dan voorrang op vrijetijdsontmoetingen, omdat Tennis Vlaanderen elke club met een tennishal verplicht om bij slecht weer 4 terreinen beschikbaar te houden om de ontmoeting in de hal verder te zetten, ook op reeds op voorhand gereserveerde terreinen.

Gezelligheidstornooien

In principe gaan deze tornooien door op de buitenterreinen. Indien men door de weersomstandigheden naar binnen moet verhuizen, kan dit op voorwaarde dat er beschikbare terreinen zijn op dat moment. De aanwezige wedstrijdleider op dat ogenblik kan de toestemming geven om binnen te spelen en er hoeft NIET betaald te worden. Voorwaarde is wel dat de reeds verhuurde banen op dat ogenblik voorrang hebben op het gezelligheidstornooi.

Lessen voor volwassenen

Lessen voor volwassenen gaan binnen door indien de lesgroepen samengesteld zijn met niet-leden van HTC. Indien de lesgroepen enkel samengesteld zijn uit leden van HTC mogen de lessen buiten doorgaan indien er voldoende vrije terreinen zijn.

 

    Met sportieve groeten,

    Het Bestuur van Hamont Tennis Club.